Tražili smo NEOVISNE STUDIJE, tražili smo PRIJAVLJIVANJE NUSPOJAVA, TRANSPARENTNIJI SUSTAV, tražili smo ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA, tražili smo ODGOVORNOST LJUDI koji potpisuju te zakone umjesto da ju prebacuju na sustav – a dobili smo PRIJETNJE ZATVOROM??!!

DAJTE NAM UVJERLJIVE DOKAZE UMJESTO PRISILE!

Dajte nam odgovorne ljudi tog sustava cijepljenja da se suoče s roditeljima kojima je samo stalo do zdravlja djece! 

Prestanite skretati pažnju sa stvarnih problema!

Jeste li vi, poštovana dječja pravobraniteljice, ikada provjerili što to zagovarate i na što točno prisiljavate roditelje? Jeste li ikada pročitali uputu o lijeku, sastav cjepiva i studije na temelju kojih su cjepiva odobrena, a i one neovisnih stručnjaka koje ukazuju na štetnost cjepiva i cijepljenja? Jeste li ikada proučavali kako djeluje sustav prijavljivanja nuspojava? Jeste li ikada pokušavali saznati jesu li cijepljena djeca zdravija od necijepljene? Jeste li ikada pokušali saznati otkud toliko bolesne djece; alergija, autoimunih bolesti, dijabetesa, neuroloških poremećaja, malignih bolesti? Jeste li ikada poslušali roditelje djece oštećene cjepivom što imaju za reći?

NISTE? Nije vaše da sve to provjerite i proučite? Vi samo radite po zakonu? Aha!

A tko ODGOVARA?

Ako je pravo na zdravlje (najvišu razinu zdravstvene zaštite) obaveza, IMAMO LI GARANCIJU ZA ZDRAVLJE, ILI SAMO RIZIK OD OŠTEĆENJA ZDRAVLJA?

Svi vi “odgovorni” prestanite svu odgovornost prebacivati na “sustav”, “državu”, “zakonodavca” i preuzmite punu odgovornost za to što potpisujete! 

Ili se ostavite zastrašivanja i prisile!